English

 

 

 
 
 
Özelleştirmeye Yönelik Çözümler
 
 

Özelleştirme kapsamında satışa çıkan şirketleri almak isteyen yatırımcılar için sektörün ve şirketin incelenmesi, uygun değerleme ile doğru fiyat tespitinin yapılması, tanıtım dokümanalarının hazırlanması, yatırımcıya sağlayacağı katma değerin belirlenmesi, uygun finansman modelinin tespit edilmesi ve finansman paketinin oluşturulması konularında özelleştirme danışmanlığı yapılmaktadır.

 
       
 
Borç Yapılandırma
 
 

Ekonomideki ve pazardaki dalgalanmalar, rekabetçi piyasa koşulları, hızlı büyüme, işletme sermayesi yetersizliği, aşırı faiz yükü gibi nedenlerle mali yapısı bozulan veya bozulması beklenen şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve borçlarını ödeyebilmeleri için firmanın mevcut durumunun incelenmesi, alternatif modeller oluşturularak mevcut borç yapısının hem firma tarafından hem de kreditörler nezdinde daha uygun şartlarda yeniden yapılandırılması için verilen hizmetleri kapsamaktadır.

 
       
 
Finansal Yeniden Yapılandırma
 
 

Finansal yeniden yapılanma konusunda danışmanlık; uygun finansman modelini oluşturmadan faaliyetlerine başlayan ve sürdürmeye çalışan, mali yapısını kuvvetlendirmek isteyen ve çok şirketli gruplara, bünyesinde birden fazla faaliyet bulunduran şirketlere ve/veya halka arz veya hisse satışı şeklinde bir operasyona hazırlık yapan şirketlere verilmektedir. Bu hizmet çerçevesinde faaliyetlerin derinlemesine mali analizi yapıldıktan sonra, faaliyet gösterilen sektörlerin gelişimi de göz önünde bulundurularak mali açıdan yeniden yapılanma için şirket yönetimi ile beraber bir plan hazırlanmaktadır.

 
       
 
Finansal Değerleme
 
 

Yeni ortaklık, şirket satın alımı/satışını düşünen firmalar veya şirketinin değerini öğrenmek isteyen ortaklar için firmalar finansal açıdan incelenerek, yurtiçi ve yurtdışı piyasa şartlarında alternatif yöntemler kullanılarak, değerleme çalışması yapılmaktadır. Ayrıca yeni veya ilave yatırım planlayan şirketlere yönelik mali açıdan yatırım kârlılığı ve projenin başarısını doğru varsayımlara dayanarak ölçmek amacıyla fizibilite raporları hazırlanmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde yeni yatırım ile ilgili genel ekonomik koşullar, piyasa koşulları, yatırım ihtiyacı ve yatırım kârlılığı konularında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler göz önünde bulundurularak detaylı bir fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Bu çalışmalarda asıl hedeflenen; proje için, yabancı yatırımcılar ile şirket evliliği veya yatırım finansmanı gerçekleştirmektir.

 
       
 
Joint Venture Danışmanlığı
 
 

Büyümek isteyen, ortak arayan, sermayesini güçlendirmeye çalışan veya ortaklı iş yapmak isteyen firmalara her türlü inceleme ve değerleme, ortaya çıkan çözümlerin firmalara sağlayacağı katma değerin belirlenmesi, iş planının oluşturulması, gerekli altyapının oluşturulması için mali, hukuki ve operasyonel durum tespiti için (due diligence) aracılık yapılması konularında hizmet verilmektedir.

 
       
  Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar (M&A) & Acqusitions, M&A)  
 
Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet koşullarının zorlaşması ve uluslararası şirketlerin Türkiye pazarına giderek daha fazla ilgi duyması, birçok şirketin sermaye yapılarını güçlendirip konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla birleşme veya yabancı ortak arayışına girmesine yol açmaktadır. Şirket devralmalarında gerek şirket almak (kısmi veya tamamen) isteyen gerekse de şirketini satmak (kısmi veya tamamen) isteyen firma sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun alıcı/satıcı bulunması, satılacak olan firmanın incelenmesi, değerleme çalışmasının yapılarak bilgi kitapçığının hazırlanması, iş planının oluşturulması, tüm tarafların koordinasyonunun sağlanması ve pazarlık aşamasında müzakerelerin yönetimi konularında danışmanlık ile gerekli altyapının oluşturulabilmesi amacıyla mali, hukuki ve operasyonel durum tespiti için (due diligence) aracılık yapılması konularında hizmet verilmektedir. Bu birleşmeler sırasında ihtiyaç duyulan köprü finansmanı veya orta/uzun vadeli finansman sağlanması konularında da danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
       
 
Yatırım Finansmanı Danışmanlığı
 
 

Yeni tesis kurulumu, satın alma, kapasite artışı gibi yatırımlar planlayan şirketlere bu tür yatırımlar için finansman sağlanması ve bu kaynaklara erişim konularında hizmet verilmektedir.

 
       
  Finansal Danışmanlık  
 

Likit durumda bulunan firmalara mevcut kaynaklarının değerlendirilmesi; yapılan yatırımlar ya da işletme sermayesi açığı nedeniyle kaynak ihtiyacı bulunan firmalara fonlarının temin edilmesi ve/veya ilave kaynak bulunması amacıyla hizmet verilmektedir.

 
       
  Proje Değerlendirme ve İzleme  
 

Firmaların her sektördeki yeni projelerini, kapasite artış yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını, ilgili sektör konusunda mevcut deneyimlere dayanarak değerlendirilmesi ve hem kuruma hem de yatırıma en uygun finansmanın temin edilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda;

  1. Projenin detaylı mali değerlendirilmesinin yapılarak finansal fizibilite raporunun oluşturulması,
  2. Proje nakit akımının oluşturulması ve en uygun teminat yapısı ile proje finansmanı modelinin belirlenmesi ile senaryo ve duyarlılık analizlerinin yapılması,
  3. Belirlenen proje finansmanı modelinin uygulamaya geçmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
  4. Yurtdışı bankalarla/finansörlerle temasa geçilmesi, görüşmelerin yapılması ve kaynakların sağlanması,
  5. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde ve sonrasında yapılan proje izleme çalışmaları ile projedeki yeni ihtiyaçların tespit edilerek yeni modeller üretilmesi,
  6. Proje dokümanlarının hazırlanması hizmetleri verilmektedir.
 
       
  Sektör Araştırması  
 

Belirli bir sektöre girmek, yatırım yapmak, faaliyetlerini geliştirmek isteyen yatırımcılar ve firmalar için dünyadaki ve Türkiye'deki rekabetçi konumunun ortaya çıkarılması, sektörlerin güçlü yönlerine ve sorunlarına dikkat çekilmesi ve potansiyellerin belirlenmesi için detaylı sektör ve alt sektör araştırmaları hazırlanmaktadır. Sektör analizi hammadde temini analizinden satış ve pazarlama imkanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

 
       
  Turnaround Management  
 

Karlılığını arttırmak isteyen firmalara mevcut durumlarının analizi yapıldıktan sonra şirket doktorluğu “turnaround management” hizmetinin verilerek belirli stratejiler ile şirketin karlılığının artmasına katkıda bulunmaktır.

 
       

 

3POD Finansal Danışmanlık Tic.Ltd.Şti .
Büyükdere cad. Emlak Bankası Blokları
C-1 Blok Kat:4 D:10 Levent İstanbul